جناب آقای مظاهری       mazaheri@mayanshimi.com

سرکار خانم افشاری        s.afshari@mayanshimi.com

سرکار خانم  اسلامی       eslami@mayanshimi.com

سرکار خانم زردادی       zardadi@mayanshimi.com

جناب آقای امینی         amini@mayanshimi.com

سرکار خانم روشنی         roshani@mayanshimi.com

سرکار خانم هرسینی        harsini@mayanshimi.com

 

 

 

 

برای تماس با پشتیبانی از این قسمت پیام خود را از طریق صفحه تماس با ما ارسال نمائید.