تلفن  ایمیل کارشناس
0991-441-1365 mazaheri@mayanshimi.com جناب آقای مظاهری
0991-441-1371 s.afshari@mayanshimi.com سرکار خانم افشاری
0991-441-1367 eslami@mayanshimi.com سرکار خانم  اسلامی
0991-441-1368 zardadi@mayanshimi.com سرکار خانم زردادی
0991-441-1375 amini@mayanshimi.com جناب آقای امینی
0991-441-1364 roshani@mayanshimi.com سرکار خانم روشنی
0991-441-1376 harsini@mayanshimi.com سرکار خانم هرسینی
0991-441-1366 pirzadeh@mayanshimi.com جناب آقای پیرزاده
0991-441-1370  mahmoodi@mayanshimi.com سرکار خانم محمودی
0991-441-1369 pirooz@mayanshimi.com سرکار خانم پیروز 
0991-441-1372 nezami@mayanshimi.com سرکار خانم نظامی
0991-441-1374  nejat@mayanshimi.com سرکار خانم نجات

 

برای تماس با پشتیبانی از این قسمت پیام خود را از طریق صفحه تماس با ما ارسال نمائید.